Vi ser till att ditt
bygge går rätt till

Vi upprättar korrekta avtal och löser tvister

Vi ser till att ditt
bygge går rätt till

Vi upprättar korrekta avtal och löser tvister

Erfarna jurister inom entreprenadrätt i Göteborg

Välkommen! Våra jurister har lång erfarenhet och breda kunskaper inom entreprenadjuridik.

En entreprenad kan innebära stora investeringar, så det gäller att veta vad som gäller rent juridiskt. Vi kan hjälpa ditt företag med upphandling, planering, upprättande av avtal och står vid din sida om det skulle uppstå en tvist. Vi hjälper dig att hitta rätt i den snåriga entreprenadjuridiken så att du kan fokusera på bygget.

Välkommen att kontakta oss så kan vi bli din expert på entreprenadjuridik i Göteborg. Vi arbetar även inom flera andra affärsjuridiska områden, som du kan läsa mer om här.

Vy över hamnen Entreprenadjuridik Göteborg

Vi förhandlar fram avtal och löser tvister

Vi kan biträda ditt företag i en mängd olika frågor inom entreprenadrätt. Att förhandla avtal och lösa tvister är bara en del i detta, vi kan hjälpa dig med alla frågor som kan uppstå i samband med en entreprenad. Vi har även erfarenhet av samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Här är några av de punkter där vi kan hjälpa dig och ditt företag:

  • Upphandlingar.
  • Avtalsförhandlingar.
  • Projektavstämningar.
  • Ansvarsfrågor.
  • Tvister.

 

Vi är med redan från start

Förberedelser är nyckeln till en lyckad entreprenad. Vi kan biträda ditt företag i strategiska diskussioner i en tidig fas. Frågor om finansiering, skatter, avtalsstruktur, upphandlingsform och försäkringar kommer ofta upp i samband med entreprenader och kan behövas lösas.

En entreprenad behöver tillstånd enligt miljöbalken och specialförfattningar. Vi biträder med ansökningar till dessa tillstånd och hjälper också ditt företag att reda ut frågor rörande detaljplaner och bygglov.

Upphandling och avtal. Vi biträder vid upphandling, avtalsskrivning och avtalsförhandlingar. Vi kan bidra till att skapa avtal som underlättar samarbete och hjälper till att undvika tvister under projektets gång. Vi har givetvis full koll på de standardavtal som finns inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen och har även erfarenhet av internationella standardavtal. Vi arbetar även regelbunden med avtal som är skräddarsydda för ett specifikt projekt.

När avtalet väl är formulerat och påskrivet så biträder vi dig med löpande rådgivning även under entreprenadprojektets gång.

Tvister. Vi hjälper dig att undvika tvister och ser även till att du är väl förberedd om en tvist ändp skulle uppstå.

I de fall en tvist inte går att lösa på annat sätt så företräder vi självklart dig i rätten också. Vi har stor erfarenhet av tvistemål inom entreprenadrätt och hjälper dig hela vägen mot en lösning.

Entreprenadjuridik Göteborg – en sammanfattning

Vad är egentligen entreprenadrätt? Det är ett område inom juridiken som omfattar många aspekter, men enkelt uttryckt kan man säga att det är en form av civilrätt som bland annat behandlar avtalsfrågor och byggrätt för byggande av hus, vägar och tillbyggnader.

Skillnaden mot andra områden inom byggrätt är att inom entreprenadrätt görs arbetet av en annan part. Ett bygge som berörs av entreprenadrätt är alltså inget man själv genomför.

Det finns standarder som byggbranschen gemensamt har tagit fram för att reglera dessa frågor. Det handlar om standardavtal, administrativa föreskrifter och tekniska föreskrifter.

För att ett kontrakt ska gälla måste samtliga parter vara överens och signera dokumentet. Men det går inte att lagstifta bort ansvar genom standardavtal, den juridiska lagstiftningen går alltid först.

Två standardavtal inom entreprenadjuridik

Det finns två standardavtal som används inom svensk entreprenadjuridik, AB 04 och ABT 06.

AB 04 används när det är beställaren som tillhandahåller planeringen för entreprenaden. I detta avtal finns information om de allmänna bestämmelser som finns för entreprenader vid byggande, anläggning och installationer.

ABT 06 är de allmänna bestämmelser som gäller för totalentreprenader. Helt enkelt generella bestämmelser som finns vid byggnads-, installations- och anläggningsarbeten. Det som skiljer de båda standardavtalen är att det är entreprenaden själv som är ansvarig för planeringen när ABT 06 gäller.

Anledningen till att dessa avtal har skrivits är att det inte finns så mycket skrivet när det kommer till det juridiska entreprenadområdet. Det saknas helt enkelt lagstiftning kring dessa frågor på det kommersiella planet. Men i vissa fall kan man falla tillbaka på konsumentköplagen om inga andra avtal eller kontrakt har tecknats.

Vad ingår i AB 04 och ABT 06?

I kontraktshandlingarna kan det bland annat avtalas om omfattningen på entreprenaden: vad ska göras, vem ska göra det, när det ska göras och på vilket sätt ska det ske.

Det är alltid viktigt att ha skriftlig dokumentation över de överenskommelser, avtal, ritningar och övriga relevanta dokument för entreprenaden. Dessa dokument behöver dock inte finnas i fysiskt format, det kan även räcka med ett mejl.

Detta gör att standardavtalen fungerar som en säkerhet, både för beställaren och entreprenören som ska utföra arbetet. Men eftersom det handlar om standardavtal så kan de saknas vissa uppgifter som är relevanta vid vissa typer av arbeten.

Oväntade förhållanden kan dyka upp

Det kan exempelvis hända att det dyker upp oväntade eller okända förhållanden i samband med ett bygge. Dessa frågor har sällan några entydiga och enkla svar, men skulle det uppstå några tvister så kan de underlättas med de avtal som finns.

Om du anlitar oss som ditt stöd inom entreprenadjuridik i Göteborg så kan vi hjälpa dig – både när det handlar om att upprätta specifika och tydliga avtal och i fall det ändå skulle uppstå en tvist om något inom entreprenaden.

Vi har stor erfarenhet av området och kan ge dig och ditt företag tryggt, kompetent och personligt stöd inom entreprenadjuridik i Göteborg. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Vi ser till att allt juridiskt går rätt till i din entreprenad